O nás Fakty a informácie
 

Navigácia

Zásady ochrany osobných údajovZásady ochrany osobných údajov v spoločnosti Nethost s.r.o.

Verzia 1.0.2 ze dňa 1.4.2018


Spoločnosť Nethost s.r.o. v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov verejným spôsobom deklaruje spôsob nakladania s osobnými údajmi takto:

 1. Dáta aktívne nezhromažďujeme ani nezískavame.
 2. Uchovávame iba dáta nevyhnutná pre autorizáciu užívateľov, fakturáciu, bezpečnostné funkcie, fraud manažment a dodávku služieb.
 3. Nepotrebná dáta automaticky skartujeme.
 4. Pri získavaní, spracovaní a uchovávaní dát postupujeme v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov.
 5. Pri získavaní, spracovaní a uchovávaní dát postupujeme v súlade s GDPR.
 6. Uchovávame iba nižšie uvedené dáta:

MENO A PRIEZVISKO
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Overenie identity osoby pri zmene domény
 • Overenie osoby pri prístupe do datacentra
 • Overenie osoby pred vydaním HW
 • Záznam v zozname oprávnených osôb
 • Registrácia domény
Po dobu poskytovania služby bez spracovávania záznamu iba pre vyhľadanie
BYDLISKO
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Overenie identity osoby pri zmene domény
 • Overenie osoby pri prístupe do datacentra
 • Overenie osoby pred vydaním HW
 • Záznam v zozname oprávnených osôb
 • Posledná výzva v prípade expirácie domény
 • Doručovacia adresa pre zmluvy a faktúry
 • Registrácia domény
Po dobu poskytovania služby bez spracovávania záznamu iba pre vyhľadanie
E-MAIL
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Overenie v prípade technických zmien domén
 • Zaslanie zabudnutých údajov k službe
 • Obnova hesla do klient.nethost.cz
 • Komunikácia so zákazníkom
 • zasielanie oznámení o odstávkach a výlukách
 • Informácie o výpadkoch a obmedzenia služieb
 • Zasielanie výzvy k úhrade
 • Informácie o expirácii domény
 • Registrácia domény
Po dobu poskytovania služby bez spracovávania záznamu iba pre vyhľadanie
TELEFÓN
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Overenie oprávnenosti zadania požiadavky
 • Informácie o výpadkoch a obmedzení
 • Komunikácia so zákazníkom
 • Výzva v rámci expirácie domény
 • Registrácia domény
Po dobu poskytovania služby bez spracovávania záznamu iba pre vyhľadanie
DÁTUM NARODENIA
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Overenie oprávnenosti konať v mene spoločnosti
 • Overenie identity osoby pri zmene domény
 • Ako súčasť záznamu elektronického spracovania
 • Registrácia domény
365 + 80 dní bez automatického spracovania pre overenie v registroch
RODNÉ ČÍSLO
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Ako súčasť DIČ pre fyzické osoby podnikajúce
 • Ako súčasť vidimácie pečiatky
 • Ako súčasť legalizácie pečiatky
365 + 80 dní bez automatického spracovania pre overenie v verejných registroch
SESSION ID
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Ako súčasť http relácií
 • Záznam v zozname posledných prihlásenia klienta
 • Fraud protection
 • bezpečnostnú ochranu
365 + 80 dní bez automatického spracovania pre overenie v verejných registroch
IP ADRESA
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Ako súčasť http / POP3 / IMAP / smtp / SSL / vpn relácie
 • Fraud protection a bezpečnostná ochrana
Po dobu poskytovania služby bez automatického spracovávania počas relácie
COOKIES
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Ako súčasť http / https relácie
 • Pre systém vyhodnocovania návšstěvnosti
 • Ako session id pre prihlásenie na webe
 • Ako súčasť session pre klient.nethost.cz
120 dní bez automatického spracovania po dobu relácie
ODTLAČOK PREHLIADAČA
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Ako súčasť session pre prihlásenie na webe
 • Ako súčasť session pre klient.nethost.cz
 • Nastavenie jazyka
 • Rozlíšenie plné a mobilné verzie
Neuchováva sa bez automatického spracovania po dobu relácie
ČÍSLO OP ALEBO PASU
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Overenie identity osoby pri zmene domény
 • Overenie osoby pri prístupe do datacentra
 • Overenie osoby pred vydaním HW
 • Záznam v zozname oprávnených osôb
 • Registrácia domény
Po dobu poskytovania služby bez automatického spracovania len na overenie
SÉRIOVÉ ČÍSLO YUBIKEY
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Identifikácia kľúčenky v PAM a ACL pravidlách
 • Potvrdenie o odovzdaní autorizačného prostriedku
 • Evidencia majetku
Po dobu poskytovania služby bez automatického spracovania iba na účely evidencie
PODPIS (ANONYMIZOVANÝ)
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Odovzdávacie protokoly hw
 • Potvrdenie zmien a prevodu domén
 • Potvrdenie dobropisu
Po dobu poskytovania služby bez automatického spracovania iba na účely evidencie anonymizácie sign-padom
ODTLAČKA PRSTA (ANONYMIZOVANÉ)
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Priechod čítačkou v rámci DC pre prístup k serverom
Po dobu poskytovania služby bez automatického spracovania iba pre porovnanie anonimyzace podľa NIS
OBRAZOVÁ PODOBIZEŇ
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Priechod priestory chránené CCTV ochranou
 • Pohyb v rámci režimových pracovísk
30 dní bez automatického spracovania bez archivácie
ZÁZNAM HLASU
Účel Doba uchovania a spôsob spracovania
 • Kontaktovanie zákazníckej podpory v režime ochrany
 • Fraud protection
60 dní bez automatického spracovania bez archivácie

 1. Spoločnosť Nethost s.r.o. implementuje ochranu osobných údajov v rámci ustanovení ZOOU a GDPR výhradne v režime uchovávanie dát pre plnenie zmluvného vzťahu, fraud protection a pre potreby plnenia funkcie registrov a verejných služieb.
 2. Spoločnosť Nethost s.r.o. implementuje právo na zabudnutie a výmaz v súlade s nastavenou rotačnou politikou záloh a ich automatické skartácie.
 3. Na požiadanie kedykoľvek poskytneme fyzickej osobe informáciu o dátach, ktoré o nej spracovávame, umožníme fyzickej osobe aktualizovať ich obsah alebo je protokolárne zmazať v súlade s vnútornými smernicami spoločnosti.

Žiadosti na stiahnutie

Vyplnenú žiadosť je nutné opatriť úradne overeným podpisom žiadateľa, ktorý žiada o vymazanie svojich osobných údajov vedených v spoločnosti Nethost s.r.o. a zaslať na adresu uvedenú v záhlaví žiadosti. 

Žiadosť o vymazanie osobných údajov


Žiadosť o zmenu osobných údajov


Žiadosť o výpis osobných údajov